Học lập trình online

Xây dựng ứng dụng thực tế trong java

Việc xây dựng ứng dụng thực tế trong Java liên quan đến việc áp dụng các nguyên tắc và phương pháp phát triển phần mềm để tạo ra các ứng dụng có tính chất thương mại, phức tạp và thực tế.

Xem thêm

Dưới đây là một số Framework và thư viện phổ biến trong Java

Spring Framework: Spring là một Framework phát triển ứng dụng Java phía server-side. Nó cung cấp các công cụ và khả năng để xây dựng các ứng dụng doanh nghiệp

Xem thêm

Networking (Mạng) là gì?

Networking (Mạng) là khái niệm về việc kết nối và giao tiếp giữa các thiết bị điện tử, máy tính và hệ thống trong một mạng lưới.

Xem thêm

Multithreading (Đa luồng) là gì trong java?

Multithreading (Đa luồng) là một khái niệm trong lập trình cho phép một chương trình thực hiện nhiều công việc đồng thời trong cùng một thời điểm. Nó cho phép chạy nhiều luồng (threads) độc lập trong một quá trình để thực hiện các tác vụ song song.

Xem thêm

Java Swing và GUI là gì?

Java swing là gì? Java Swing là một bộ công cụ (toolkit) phát triển giao diện người dùng (Graphical User Interface - GUI) cho các ứng dụng Java.

Xem thêm

JDBC (Java Database Connectivity) là gì?

JDBC (Java Database Connectivity) là một giao diện lập trình ứng dụng (API) trong Java, cung cấp một cách tiện lợi để kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu.

Xem thêm

File và I/O là gì?

File và I/O (Input/Output) là các khái niệm liên quan đến việc đọc và ghi dữ liệu từ và đến các tệp tin (file) trong lập trình.

Xem thêm

Collection Framework trong Java là gì?

Collection Framework là một tập hợp các lớp và giao diện trong Java cung cấp một cách tiện lợi để lưu trữ, quản lý và xử lý các đối tượng trong các tập hợp (collections).

Xem thêm

Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) ? Cách sử lý ngoại lệ trong java

Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) là một cơ chế trong lập trình để xử lý và quản lý các tình huống ngoại lệ (exceptions) xảy ra trong quá trình thực thi chương trình.

Xem thêm
Chat hỗ trợ
Chat ngay