Chi tiết bài viết

  • Cấu hính Java
shape
shape
shape
shape
shape
image

Hướng dẫn cấu hình java, sau đây là những bước cần thiết để có thể thiết lập môi trường java

Bước 1: Tải JDK hoặc JER theo link

hướng dẫn download jdk dùng cho java

Bước 2: Thiết lập đường biến môi trường 

Thiết lập path trong Java là rất cần thiết nếu bạn cần sử dụng các tool liên quan đến javac hoặc java (dùng terminal chẳng hạn)

Vào MyComputer properties -> advanced tab -> environment variables -> tạo tab mới user variable -> viết giá trị path trong tên biến -> dẫn đến thư mục bin của cài đăt java -> ok -> ok -> ok

 

hướng dẫn config path

Sau khi config xong bạn cần phải reset lại máy để ăn config vừa setting

Bước 3: Kiểm tra version java

kiểm tra version java

Bài 2. Hướng dẫn chạy chương trình đầu tiên bằng java

Chat hỗ trợ
Chat ngay