Chi tiết bài viết

  • Phân tích nội tại chương trình Hello World trong Java
shape
shape
shape
shape
shape
image

Trong chương trước, chúng ta đã học cách viết, biên dịch và chạy chương trình Hello World trong Java.

Chương trình "Hello World" trong Java là một ví dụ cơ bản và phổ biến nhất để làm quen với ngôn ngữ lập trình Java. Dưới đây là một phân tích nội tại của chương trình "Hello World" trong Java:

```java
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, World!");
    }
}

```

1. **Khái báo lớp (Class)**:

Chương trình bắt đầu với khai báo một lớp có tên là "HelloWorld". Trong Java, mọi chương trình đều được viết trong các lớp. Lệnh "public class HelloWorld" định nghĩa một lớp có tên là "HelloWorld" và khai báo lớp này là "public", cho phép lớp này có thể truy cập từ các lớp khác.

2. **Phương thức "main"**:

Trong một chương trình Java, phương thức "main" là điểm bắt đầu thực thi của chương trình. Nó là phương thức đầu tiên được gọi khi chạy chương trình. Trong đoạn mã trên, có một phương thức "main" như sau:

```java
public static void main(String[] args) {
    // Code here
}

```

3. **Tham số "String[] args"**:

Phương thức "main" có một tham số là một mảng các chuỗi (array of strings), có tên là "args". Tham số này cho phép truyền thông tin từ dòng lệnh khi chạy chương trình. Trong trường hợp này, chúng ta không sử dụng tham số này, nhưng trong các ứng dụng phức tạp hơn, nó có thể hữu ích để truyền các thông số từ bên ngoài vào chương trình.

4. **Lệnh in ra màn hình**:

Trong phương thức "main", có một dòng lệnh:

```java
System.out.println("Hello, World!");
```

Dòng lệnh trên sử dụng đối tượng "System.out" để in ra màn hình (console). Phương thức "println" được gọi để in ra chuỗi "Hello, World!" theo sau là một dòng trống xuống dòng tiếp theo.

Khi bạn chạy chương trình "Hello World" này, kết quả sẽ là in ra màn hình dòng chữ "Hello, World!".
 

Hướng dẫn chạy chương trình java đầu tiên

Học lập trình java tại đây

Chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cào hoàn toàn miễn phí.

Bạn có thể liên hệ thiết kế website: 

Chat hỗ trợ
Chat ngay